Suport Familiar Centres Oberts

Comparteix

[dt_call_to_action background=”plain” line=”true”]El servei “Suport Familiar Centres Oberts” és un conjunt de programes educatius i terapèutics per treballar amb totes les famílies dels infants i adolescents atesos als Centres Oberts.
Els programes van dirigits a fer un treball integral amb les famílies com un complement de la tasca que ja es realitza en els Centres Oberts amb els infants i adolescents.
[/dt_call_to_action]

Es tracta d’una intervenció preventiva i de tractament, que cerca sanejar les relacions familiars, promoure processos reflexius i construir amb els pares i mares dinàmiques familiars que garanteixin el creixement de tots els membres de la família. Des d’aquesta perspectiva és una proposta especialitzada i específica per acompanyar els pares i mares en la construcció d’una dinàmica familiar, que respongui a les necessitats emocionals, educatives i relacionals dels seus fills i filles.
Totes les actuacions es realitzen en el marc d’un treball conjunt i coordinat amb els equips de professionals del Centres Oberts i altres serveis que estiguin implicats en els processos familiars.

[dt_fancy_title title=”A qui s’adrecen” title_align=”left” title_size=”h3″ title_color=”accent” separator_color=”accent”]
[dt_fancy_title title=”Destinataris directes:” title_align=”left” title_size=”h5″ title_color=”accent” separator_style=”disabled”]
[dt_vc_list dividers=”false”]

Pares, mares i els seus fills i filles atesos en els centres oberts

[/dt_vc_list]

[dt_fancy_title title=”Com a recurs complementari per a:” title_align=”left” title_size=”h5″ title_color=”accent” separator_style=”disabled”]
[dt_vc_list dividers=”false”]

Equips de professionals dels centres oberts
Equips de Serveis Socials

[/dt_vc_list]

[dt_fancy_title title=”Què ofereixen” title_align=”left” title_size=”h3″ title_color=”accent” separator_color=”accent”]
[dt_fancy_title title=”A les famílies, infants i adolescents:” title_align=”left” title_size=”h5″ title_color=”accent” separator_style=”disabled”]
[dt_vc_list dividers=”false”]

Assessorament i orientació familiar
Suport individualitzat a les famílies
Suport grupal per a pares i mares
Participació activa de la família, els infants i adolescents en el procés de construcció de la demanda i avaluació del treball realitzat

[/dt_vc_list]

[dt_fancy_title title=”Als professionals:” title_align=”left” title_size=”h5″ title_color=”accent” separator_style=”disabled”]
[dt_vc_list dividers=”false”]

Coordinació i comunicació durant el procés de derivació, seguiment i tancament dels processos familiars
Construcció conjunta del Pla de Treball Familiar
Participació en les interxarxes
Devolutives diagnòstiques
Processos d’avaluació

[/dt_vc_list]

[dt_fancy_title title=”En què es concreta” title_align=”left” title_size=”h3″ title_color=”accent” separator_color=”accent”]
[dt_fancy_title title=” Amb les famílies, infants i adolescents:” title_align=”left” title_size=”h5″ title_color=”accent” separator_style=”disabled”]
[dt_vc_list dividers=”false”]

Amb totes les famílies es realitza una primera trobada d’ assessorament i orientació, de 5 sessions, per tal de potenciar la participació de la família a l’hora d’explicitar les seves dificultats i demandes, construir un vincle de suport amb el/la professional i, definir el procés més adient a la seva situació familiar, ja sigui a nivell de treball familiar o de treball grupal de pares i mares.
Amb les famílies que s’ha valorat adient, es realitza un acompanyament terapèutic socioeducatiu que comporta unsuport individualitzat de 10 a 30 sessions de forma quinzenal. Aquest acompanyament té com a finalitat treballar les dificultats relacionals que afecten el funcionament de la família, que generen problemes de comportament en els fills i filles, conflictes de parella, tensió entre els pares/mares i els fills/filles, intromissió de les famílies d’origen en la dinàmica familiar, etc.
Suport grupal per a pares i mares a través d’una formació grupal estructurada en 10 sessions de 2h. Aquest espai formatiu està destinat a millorar la capacitat educativa de pares i mares, a partir de proporcionar-los-hi criteris i eines concretes, des de la perspectiva de la parentalitat positiva, per abordar les diferents situacions i dificultats que es puguin produir en la vida quotidiana en relació a l’educació dels fills i filles.
El suport grupal terapèutic realitza un procés amb pares i mares que tenen dificultats comunes, que generen un estrés emocional i relacional important en la dinàmica familiar, com per exemple, problemes de comportament greus (fills/es desafiants, agressius, que no accepten les normes, etc.); dificultats d’adaptació en l’àmbit escolar (situacions d’exclusió, baix rendiment escolar, agressivitat o submissió davant els companys, etc); incursió dels fills/es en el món dels tòxics; participació dels fills/es en grups marginals; relacions enfrontades entre pares/mares i fills/es (manca de diàleg, perdua d’autoritat, etc.); entre d’altres. Es tracta de trobades setmanals de 2h acompanyats per un terapeuta familiar. Es realitzen entre 12 i 15 sessions.

[/dt_vc_list]

[dt_fancy_title title=” Amb els profesionals:” title_align=”left” title_size=”h4″ title_color=”accent” separator_style=”disabled”]
[dt_vc_list dividers=”false”]

Sessions informatives i formatives – de 8 hores –  sobre els programes i el model de treball de Suport Familiar Centres Oberts
Construcció d’un Pla de Comunicació – sessió de 4 hores aproximadament – amb els professionals dels Centres Oberts i Serveis Socials per establir els mecanismes de coordinació durant les fases de derivació, seguiment i tancament dels processos familiars.
Seguiment dels processos familiars a través de la participació quinzenal en les reunions d’equip dels professionals dels Centres Oberts, de devolutives via correu electrònic als referents de Serveis Socials i en les reunions d’interxarxa.
Durant el procés de desplegament del servei es realitzen tres avaluacions trimestrals per valorar la marxa del servei i veure si són necessaris reajustaments.
Jornada d’avaluació anyal del servei en el que hi participen, professionals de Centres Oberts, de Serveis Socials i altres professionals implicats en els processos familiars per avaluar l’impacte i els resultats del programa Suport Familiar Centres Oberts.

[/dt_vc_list]

[dt_fancy_title title=”Centres de la Plataforma Cruïlla que ofereixen aquest servei” title_size=”h4″ title_color=”accent” separator_color=”accent”]
[dt_fancy_title title=”Persona de contacte” title_size=”h4″ title_color=”accent” separator_color=”accent”]

L’entrada Suport Familiar Centres Oberts ha aparegut primer a Eduvic.