Suport Familiar Centres Oberts – El Prat de Llobregat

Comparteix

[dt_call_to_action background=”plain” line=”true”]Programa pilot desenvolupat entre els mesos de Juliol i Desembre de l’any 2014 a través d’una subvenció atorgada per la Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència i amb la col•laboració del Programa d’Infància i Adolescència de l’Ajuntament del Prat de Llobregat.
Suport Familiar Centre Obert és un conjunt de programes educatius i terapèutics per treballar amb les famílies dels infants i adolescents atesos als Centres Oberts. Els programes van dirigits a fer un treball integral amb les famílies com un complement de la tasca que ja es realitza en els Centres Oberts amb els infants i adolescents.[/dt_call_to_action]

El servei s’ha desplegat al Centre Obert La Caseta i el Centre Obert SAO amb el suport dels Serveis Socials, entre els mesos de juliol a desembre del 2014.

[dt_fancy_title title=”Actuacions realitzades al servei (Juliol · Desembre 2014)” title_align=”left” title_size=”h3″ title_color=”accent” separator_color=”accent”]

Amb les famílies, infants i adolescents:

[dt_vc_list dividers=”false”]

Tres sessions setmanals d’assessorament i orientació, per tal de: fer partícip a la família en la construcció de les demandes i necessitats a treballar; contextualitzar el servei dins de la dinàmica del Centre Obert; construir el vincle de suport amb el/la professional i, definir els aspectes/objectius a aconseguir la família en el procés.
Deu sessions d’acompanyament terapèutic socioeducatiu centrat en el treball de les funcions parentals i marentals des de la perspectiva de la parentalitat positiva i teràpia familiar socioeducativa, tenint en compte la demanda de la família i dels professionals referents al Centre Obert i Serveis Socials.
Processos d’avaluació amb la família: una avaluació continua durant programa d’assessorament i al de acompanyament terapèutic socioeducatiu i, una avaluació final al finalitzar el procés on la família ha explicitat la seva valoració del servei rebut.

[/dt_vc_list]

Amb els professionals:

[dt_vc_list dividers=”false”]

Sessions informatives/formatives sobre el servei en general i els programes ha desenvolupar amb la participació de referents del Programa d’Infància i Adolescència del Prat, referents de Serveis Socials, coordinadors i equip educatiu dels Centres Oberts.
Construcció del Pla de Comunicació a desplegar durant les fases de derivació, seguiment i tancament dels processos familiars.
Seguiment dels processos familiars a través d’entrevistes presencials i telefòniques i correu electrònic.
Participació en reunions d’interxarxa a demanda dels referents del Centro Obert i/o de Serveis Socials.
Reunió d’avaluació durant el desplegament del servie.
Jornada d’avaluació, amb els professionals i serveis implicat, al finalitzar el servei.

[/dt_vc_list]

[dt_fancy_title title=”Avaluació qualitativa dels professionals” title_align=”left” title_size=”h3″ title_color=”accent” separator_color=”accent”]

“S’ha ofert a les famílies un suport educatiu i terapèutic que elles han valorat molt positivament”
” Hi ha hagut una participació activa de les famílies”
“Destacar que algunes d’aquestes famílies tenen un llarg recorregut a SSAP, són multiproblemàtiques i algunes d’elles també són molt resistents per assumir un compromís de continuïtat a un recurs. En canvi han assistit regularment al suport a famílies del C.O i l’han valorat molt positivament en diferents espais (escola, SSAP, etc..)”
“Les famílies participants al programa han verbalitzat als agents de SSAP i CO referents una valoració molt positiva del servei i del terapeuta responsable valorant el recurs amb criteris de suport, escolta i vincle”
“S’observen millores en les relacions parentals i una disminució d’indicadors de risc de maltractes infantils amb alguns nens/es que participen al programa. Alguns d’aquests indicadors de risc són:

[dt_vc_list dividers=”false”]

Desatenció
Manca d’higiene
Manca d’atenció a l’àrea educativa
Vida familiar caòtica
Absentisme escolar
Problemes conductuals entre grup d’iguals
Càstigs físics

[/dt_vc_list]

“El terapeuta referent del programa ha mantingut una comunicació molt fluïda amb els agents derivadors informant en tot moment de la implicació de les famílies, dels objectius plantejats, dels acords pactats i dels avenços. I compartint hipòtesis de cas i propostes de millores per les famílies”
“També ha tingut en compte la demanda de l’agent derivador i s’ha mostrat molt col·laborador a l’hora d’establir objectius comuns i/o de reforçar alguns objectius establerts des de SSAP. Això ha permès determinar plans de treball conjunts”
“Es valora positivament els mecanismes d’avaluació utilitzats des d’una valoració qualitativa així com la definició de les problemàtiques al diagnòstic del cas”
“Amb els professionals del centre obert es detecta que amb algunes famílies hi ha un canvi de mirada en les famílies i en el diagnòstic del cas. Aquesta nova mirada permet ampliar la visió de la família a nivell relacional així com una comprensió diferent de la dinàmica convivencial i en conseqüència estableixen una relació diferent amb les famílies”

[dt_fancy_title title=”Resultats obtinguts en els dos centres oberts (Juliol · Desembre 2014)” title_align=”left” title_size=”h3″ title_color=”accent” separator_color=”accent”]

Dades
2014

Famílies ateses
27

Pares i mares i altres adults referents atesos
36 (+40 indirectes)

Infants i adolescents atesos
19 (+16 indirectes)

% Famílies que consideren que al finalitzar el programa ha millorat la seva situació familiar
97%

L’entrada Suport Familiar Centres Oberts – El Prat de Llobregat ha aparegut primer a Eduvic.