Suport Familiar Centres Oberts – L’Hospitalet de Llobregat

Comparteix

[dt_call_to_action background=”plain” line=”true”]Es tracta d’un programa pilot desenvolupat durant l’any 2014, entre els mesos de Juliol i Desembre a través d’una subvenció atorgada per la Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència i amb la col•laboració del programa Municipal per la Infància i Adolescència de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.
Suport Familiar Centre Obert és un servei en el que es desenvolupen un conjunt de programes educatius i terapèutics per treballar amb totes les famílies dels infants i adolescents atesos als Centres Oberts. Els programes van dirigits a fer un treball integral amb les famílies com un complement de la tasca que ja es realitza en els Centres Oberts amb els infants i adolescents.[/dt_call_to_action]

El servei s’ha desplegat al Centre Obert Creu Roja i el Centre Obert Esclat amb el suport dels Serveis Socials del Districte Centre i del Districte Bellvitge-Gornal, entre els mesos de juliol i desembre del 2014.

[dt_fancy_title title=”Actuacions realitzades al servei (Juliol · Desembre 2014)” title_align=”left” title_size=”h3″ title_color=”accent” separator_color=”accent”]

Amb les famílies, infants i adolescents:

[dt_vc_list dividers=”false”]

Tres sessions setmanals d’assessorament i orientació, per tal de: fer partícep a la família en la construcció de les demandes i necessitats a treballar; contextualitzar el servei dins de la dinàmica del Centre Obert; construir el vincle de suport amb el/la professional i, definir els aspectes/objectius a aconseguir la família en el pocés.
Tres sessions setmanals d’assessorament i orientació, per tal de: fer partícip a la família en la construcció de les demandes i necessitats que volien treballar; contextualitzar el servei; construir el vincle de suport amb el/la professional i, definir els aspectes que volien i es podien treballar en el següent programa.
Deu sessions d’acompanyament terapèutic socioeducatiu centrat en el treball de les funcions parentals i marentals des de la perspectiva de la parentalitat positiva i teràpia familiar socioeducativa, teneint en compte la demanda de la família i dels professionals referents al Centre Obert i Serveis Socials.
Processos d’avaluació amb la família: una avaluació continua durant programa d’assessorament i al de acompanyament terapèutic socioeducatiu i, una avaluació final al finalitzar el procés on la família ha explicitat la seva valoració del servei rebut.

[/dt_vc_list]

Amb els professionals:

[dt_vc_list dividers=”false”]

Sessions informatives/formatives sobre el servei en general i els programes ha desenvolupar amb la participació de referents del programa Municipal d’Infància i Adolescència de L’H, referents de Serveis Socials, coordinadors i equip educatiu dels Centres Oberts.
Construcció del Pla de Comunicació a desplegar durant les fases de derivació, seguiment i tancament dels processos familiars.
Seguiment dels processos familiars a través d’entrevistes presencials i telefòniques i correu electrònic.
Participació en reunions d’interxarxa a demanda dels referents del Centro Obert i/o de Serveis Socials.
Reunió d’avaluació durant el desplegament del servie.
Jornada d’avaluació, amb els professionals i serveis implicat, al finalitzar el servei.

[/dt_vc_list]

[dt_fancy_title title=”Avaluació qualitativa dels professionals” title_align=”left” title_size=”h3″ title_color=”accent” separator_color=”accent”]

“La gran majoria de famílies s’han vinculat al servei, han tingut una assistència regular i manifesten millores en la dinàmica familiar”
“Les famílies demanen continuïtat del servei”
“Hem observat millores en les famílies: millora de les relacions; millora de la relació amb altres serveis; figures parentals empoderades…”
“Els espais d’ informació/formació del servei i els de coordinació i avaluació han facilitat la planificació d’actuacions tenint en compte la realitat de cada Centre Obert”
“Considerem oportú realitzar una recerca de noves vies de finançament per tal de donar continuïtat a aquest tipus de servei”

[dt_fancy_title title=”Resultats obtinguts en els dos centres oberts (Juliol · Desembre 2014)” title_align=”left” title_size=”h3″ title_color=”accent” separator_color=”accent”]

Dades
2014

Famílies ateses
22

Pares i mares i altres adults referents atesos
54

Infants i adolescents de les families ateses
29 (+21 indirectes)

% Famílies que consideren que al finalitzar la teràpia ha millorat la seva situació familiar
98%

L’entrada Suport Familiar Centres Oberts – L’Hospitalet de Llobregat ha aparegut primer a Eduvic.