Serveis que oferim

Teràpia de parella

A l’espai d’acompanyament terapèutic, s’entén la parella com una entitat genuïna i irrepetible, un subsistema format per dues persones de sexe biològic igual o diferent que es forma per mitjà d’una vinculació afectiva voluntària.

La parella travessa moments feliços i de dificultat al llarg de les diferents etapes del seu cicle vital, i qualsevol esdeveniment important pot alterar-ne l’equilibri i desencadenar una situació de crisi conjugal. Les tensions per dificultats econòmiques, la gelosia, el naixement d’un/fill o d’una filla, les infidelitats, etc., són experiències que poden fer que la parella necessiti un acompanyament terapèutic.

És habitual que un tractament terapèutic familiar, inicialment motivat per algun símptoma o problema en un dels fills o filles, convergeixi en una teràpia de parella, atès que alguns problemes conjugals no superats poden estar afectant el funcionament parental i marental.

Es tracta d’un acompanyament relacional i emocional en el marc del qual la parella explicita les seves dificultats, analitza les seves interaccions, revisa la seva història, etc., amb la finalitat de trobar un funcionament relacional més saludable, que fomenti la seguretat i generi confiança en el projecte comú que tenen o, si és el cas, que els faci valorar des de la serenitat i el respecte si el seu projecte de parella ha de continuar.

Objectius

  • Explorar la història de la parella i la història familiar de les famílies d’origen per construir una comprensió sistèmica de les bases relacionals, emocionals i cognitives sobre les quals construeixen la parella.

  • Detectar les pautes relacionals que generen malestar i tensions en la parella i cercar maneres de resoldre-les.

  • Potenciar les interaccions positives i saludables: comunicació assertiva, tractament eficaç dels conflictes, cura i suport, etc.

  • En cas que ho decideixi la parella, afavorir una separació consensuada minimitzant el dany mutu i facilitant una elaboració sana del dol.

Continguts

  • Estil comunicatiu (verbal i analògic) entre la parella.

  • Estratègies de tractament de conflictes.

  • Relació amb famílies d’origen.

  • L’afectivitat i la sexualitat en la parella.

  • Jerarquia, cohesió i adaptabilitat.

  • Rols que exerceix cada membre de la parella.

  • Projecte de parella i familiar.

  • Expectatives, necessitats i desitjos que es depositen en la parella.