Serveis que oferim

Avaluació psicològica d’infants i adolescents

Valoració del funcionament intel·lectual i emocional de l’infant o l’adolescent en un moment concret del seu desenvolupament. Les sessions d’avaluació són individuals i s’hi utilitzen diverses eines psicomètriques com el test d’intel·ligència, les proves de memòria, d’atenció i d’organització motora, i els tests projectius i afectius.

Els resultats de les proves psicològiques en els camps cognitiu i emocional permeten comprendre les dificultats de l’infant o l’adolescent en un moment concret i definir actuacions per superar-les. De manera paral·lela, durant l’entrevista amb l’infant o l’adolescent, l’observació del seu comportament és essencial per saber com es relaciona, com s’adapta a situacions noves, quin mecanisme d’afrontament activa, etc.

En el procés avaluatiu, la coordinació amb altres professionals que atenen l’infant o l’adolescent (professors/es, logopedes, terapeutes, etc.) té molta importància.

El procés avaluatiu finalitza amb la presentació de les conclusions al pare, la mare, els fills i filles. Les conclusions descriuen les eines i les tècniques que s’han emprat per dur a terme l’avaluació, i s’expliquen els resultats obtinguts en les diferents proves dutes a terme. Un cop acabat el procés d’avaluació, també es plantegen propostes terapèutiques específiques.

Objectius

  • Fer una diagnosi de les dificultats que presenten els i les infants i adolescents que participen en el servei.

  • Oferir a l’infant o l’adolescent l’oportunitat d’obtenir un coneixement profund de la seva problemàtica, però també de les seves potencialitats.

  • Oferir eines i recursos que els o les permetin afrontar amb més fortalesa l’assoliment dels aprenentatges.

  • Ajudar els pares i mares a identificar i comprendre millor les dificultats del seu fill o filla, i també les seves habilitats, oferint-los respostes específiques sobre com es poden relacionar d’una manera funcional i saludable amb les característiques personals del seu fill o filla.

Continguts

  • Dificultats en l’aprenentatge escolar.

  • Dislèxia, trastorn per dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat, precocitat intel·lectual, etc.

  • Trastorn o retard de llenguatge i/o de parla.

  • Dificultats emocionals o de comportament.

  • Altes capacitats.

  • Àmbit afectiu-relacional de l’infant o l’adolescent.