JTC – Jo torno a casa

Servei d’acompanyament terapèutic familiar socioeducatiu en el procés de retorn a la seva llar d’infants i adolescents tutelats/des en CRAE i CA de Barcelona

Data d’inici del servei: Setembre del 2010

Impulsat pel Consorci de Serveis Socials de Barcelona amb la col·laboració de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència de la Generalitat de Catalunya

Servei creat el 2010 pel Consorci de Serveis Socials de Barcelona i la DGAIA per complementar el treball dels equips professionals dels Centres
d’Acollida (CA), dels Centres Residencials d’Acció Educativa (CRAE) i dels Equips d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA) de Barcelona.

S’accedeix al servei per derivació dels/de les professionals dels EAIA de Barcelona en coordinació amb els CA i els CRAE.

Definició

El servei ofereix un acompanyament terapèutic familiar socioeducatiu a infants i adolescents tutelats/des per la Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència (DGAIA) que inicien un procés de retorn a la llar familiar des de Centres Residencials d’Acció Educativa (CRAE) o Centres d’Acolliment (CA) de Barcelona.

S’ofereix un espai terapèutic a tota la família per tractar els aspectes o les dinàmiques familiars que van motivar la tutela i la retirada dels fills i filles, amb la finalitat de promoure una salut relacional i emocional que garanteixi el retorn dels i les infants i dels i les adolescents a un entorn estable i segur.

S’intervé de manera personalitzada amb els i les infants i els i les adolescents per treballar, entre altres aspectes, el dol que va implicar la pèrdua de la convivència familiar, del context escolar, etc., i per facilitar que tornin a la llar amb habilitats que els permetin gestionar les emocions i els conflictes i construir un projecte vital.

nen arribant a casa

Objectius

 • Acompanyar els i les infants, els i les adolescent i les famílies respectives en el procés d’acoblament a la llar familiar i de readaptació al medi social.
 • Minimitzar els indicadors de risc que van motivar el desemparament.
 • Minimitzar l’impacte emocional que pot haver comportat l’internament en un centre i el trencament de la convivència.
 • Acompanyar els i les adolescents en el seu procés cap a l’autonomia personal i optimitzar les condicions familiars per garantir una vinculació i unes relacions saludables entre tots els i les membres de la família.
 • Reforçar les capacitats parentals/marentals i treballar les dificultats relacionals entre els i les membres de la família.
 • Treballar de manera coordinada amb tots els serveis implicats garantint el seguiment, l’avaluació i la redefinició, si escau, dels objectius consensuats pels equips de professionals dels EAIA, els CRAE i els CA.
efecte circular de l'aigua

Principis

 • Personalització de la intervenció, adaptant les actuacions a les necessitats i el perfil de cada família.
 • Implicació i motivació de les famílies en el procés terapèutic i socioeducatiu.
 • Treball al domicili, si escau, per potenciar hàbits saludables (salut,
  alimentació, ordre, drets i deures a la llar, etc.).
 • Vinculació amb els recursos de l’entorn, amb accions d’acompanyament per promoure la socialització de l’infant en espais normalitzats i no segregats.
 • Treball en xarxa per garantir una intervenció coherent i eficaç i l’avaluació contínua dels resultats.
 • Supervisió mensual dels casos per l’equip tècnic d’EDUVIC · Famílies.
 • Processos d’avaluació del projecte amb tots els implicats i implicades.
mans subjectant caseta de fusta

Serveis

 • Jo torno a casa – infants: per a nens i nenes de fins a 11 anys
  • Acompanyament terapèutic familiar i individual.
  • Acompanyament socioeducatiu.
 • Jo torno a casa – adolescents: per a nois i noies de 12 a 18 anys
  • Acompanyament terapèutic familiar i individual.
  • Acompanyament socioeducatiu.

Xarxa de serveis locals amb la qual es treballa

 • CRAE i CA
 • EAIA
 • Centres educatius (escoles i instituts)
 • CDIAP
 • CSMIJ
 • Entitats juvenils i de lleure