Serveis que oferim

Teràpia familiar sistèmica

La teràpia familiar concep la família com un sistema relacional. El símptoma resideix en dinàmiques familiars disfuncionals, de manera que qualsevol problema no és individual sinó relacional. L’infant, l’adolescent o l’adult que presenta un símptoma fa explícit que la salut relacional de la seva família està afectada.

El servei de teràpia familiar es pot desplegar des d’un vessant preventiu o de tractament, depenent de la realitat familiar.

La finalitat és donar suport a les famílies per afrontar les crisis que poden derivar-se dels canvis propis del cicle vital (embaràs, criança de l’infant, relacions socials, etc.); les crisis inesperades (embaràs no planificat, no desitjat o sense suport social; separació de la parella; pèrdua de l’embaràs; depressió postpart; etc.), i els patrons o les dinàmiques disfuncionals que s’han instaurat arran de crisis anteriors no superades o no ateses (conflictes de parella no resolts; conflictes amb les figures maternes i paternes d’origen; models educatius autoritaris, negligents, permissius, ambigus, etc., que han après; dols no elaborats; processos migratoris; etc.).

A l’inici del procés terapèutic és important comprendre com la família defineix i entén els seus problemes, construir conjuntament els objectius que volen aconseguir, i treballar la motivació i la implicació de la família en el procés.

La teràpia familiar cerca apoderar la família a partir dels seus recursos i de les seves capacitats perquè pugui trobar solucions a les situacions que li generen patiment.

Objectius

  • Acompanyar la família en la construcció d’una comprensió sistèmica dels símptomes que presenta un o una membre o més de la família per potenciar la corresponsabilitat de la situació familiar.

  • Connectar la situació problemàtica actual amb la seva història relacional per comprendre com les situacions de crisis viscudes i no superades continuen actuant.

  • Explorar amb la família aspectes de la seva estructura —rols familiars, regles i normes, jerarquia, límits, etc.— amb la finalitat que puguin modificar les dinàmiques disfuncionals i el patró relacional que generen malestar i dolor.

  • Acompanyar la família en les diferents etapes del seu cicle vital, especialment en els moments de trànsit o canvi entre una etapa i una altra.

  • Fomentar dinàmiques familiars saludables.

  • Potenciar la criança des d’una perspectiva positiva i responsiva que tingui en compte les necessitats dels fills i filles.

Continguts

  • Dificultats de comunicació entre els i les membres de la família.

  • Problemes conjugals i la seva incidència en les funcions parentals/marentals.

  • Situacions de crisi familiar per canvis de cicle vital.

  • Dificultat per superar un esdeveniment traumàtic, com una mort, un accident, un abús, una separació, etc.

  • L’exercici de les funcions parentals/marentals envers els fills i les filles.

  • L’educació dels fills i les filles, tant des del punt de vista dels criteris com de les maneres d’intervenir en la vida quotidiana.

  • La comprensió de les necessitats dels fills i les filles en els diversos moments del seu desenvolupament evolutiu.

  • L’autoritat dels pares i mares.

  • La relació pares/mares – fills/filles.

  • Les relacions amb la família extensa.

  • L’ús adequat del temps lliure.

  • La relació amb la xarxa de serveis educatius, socials, sanitaris i de lleure.

  • La salut emocional i física dels i les membres de la família.

  • La separació dels progenitors/es: com s’ha de treballar amb els fills i filles.

  • L’exercici de les funcions parentals/marentals quan els progenitors/es estan divorciats/des.

  • Les relacions en les famílies reconstituïdes/recompostes.

  • Dificultats dels fills i filles relacionades amb l’assetjament escolar, els trastorns alimentaris, la depressió, la temptativa de suïcidi, les conductes addictives, etc.

  • Problemes conductuals o psicopatologia en un o una de les membres de la família.