Serveis que oferim

Tallers terapèutics per a pares i mares

Tallers adreçats a pares, mares i persones cuidadores que, des d’una perspectiva terapèutica i grupal, promouen la millora de les habilitats i les competències respecte a la criança dels fills i filles de 0 a 18 anys.

Es treballa perquè el grup sigui un espai segur, de protecció i de contenció, on els pares, les mares i les persones cuidadores puguin compartir la seva experiència i reflexionar sobre la criança dels seus fills i filles, enfortint les competències, millorant les habilitats i prenent consciència de les necessitats dels fills i filles.

S’acompanya les famílies des de l’òptica que el grup és un sistema relacional nou i una oportunitat d’aconseguir construir una possible xarxa de suport amb altres famílies que participen en el servei. El taller té com a objectiu oferir a les famílies l’oportunitat de compartir vivències, satisfaccions, dubtes, etc., i sentir-se part d’un col·lectiu amb els mateixos interessos, desitjos, necessitats i expectatives.

Objectius

  • Acompanyar grupalment els pares, les mares i les persones cuidadores per potenciar els seus recursos parentals/maternals.

  • Oferir als pares, les mares i les persones cuidadores noves eines i estratègies que els permetin relacionar-se amb els seus fills i filles des d’una posició més saludable.

  • Fomentar la retroalimentació com a mecanisme regulador del grup: rebre suport dels i les altres per potenciar la connexió autèntica, la identificació i el contacte, i donar suport als i les altres per fomentar la reflexió, l’empatia i el creixement com a pares i mares.

  • Promoure la participació de les famílies en les xarxes socials de suport.

Continguts

  • Estils relacionals.

  • Comunicació.

  • Límits i autoritat.

  • Convivència.

  • Autonomia.

  • Xoc cultural.

  • Addicció a les noves tecnologies.

  • Temps de lleure.

  • Diferències generacionals.

  • Dificultats derivades de canvis en el cicle vital.

  • Sexualitat.

  • Consum de tòxics.

  • Manca d’interès pels estudis.

  • Els fills i filles davant la separació dels progenitors/es.

  • Els fills i filles després de la separació dels progenitors/es.