Serveis que oferim

Acompanyament relacional socioeducatiu a la llar familiar

Es defineix com el conjunt d’actuacions que el/la professional duu a terme en el context domiciliari. És un servei especialment útil durant l’etapa de criança dels fills i filles, i té com a objectiu principal fomentar en els pares, mares i persones cuidadores l’adquisició d’habilitats bàsiques i d’hàbits de conducta necessaris que permetin l’atenció de les necessitats fisiològiques, emocionals, cognitives i socials dels i les infants.

El fet d’acompanyar les famílies en el seu entorn natural permet que el/la professional pugui observar i considerar variables fonamentals que intervenen en el dia a dia de la família i, a partir d’aquesta observació, dur a terme intervencions, que poden ser de caràcter socioeducatiu i terapèutic.

L’acompanyament relacional socioeducatiu a la llar familiar se centra principalment en les funcions que exerceixen els pares i les mares i es vehicula a través de l’aprenentatge observacional o el modelatge. S’intervé des d’una posició flexible, càlida, propera, posant en valor la importància del respecte i la legitimació dels pares i mares per tal de potenciar les seves capacitats en la criança dels seus fills i filles.

Objectius

  • Proporcionar als adults i adultes eines i estratègies per mantenir una correcta organització familiar.

  • Apoderar els adults i adultes perquè puguin assegurar el benestar de l’infant.

  • Afavorir que els pares, mares i persones cuidadores generin un entorn estructurat que doni seguretat als i les infants.

  • Involucrar la figura paterna/materna perquè participi en la dinàmica familiar d’una manera activa i assumeixi les seves funcions i les seves responsabilitats respecte als i les infants.

  • Generar un espai de cura emocional i relacional.

Continguts

  • Organització domèstica i millora de les condicions d’habitabilitat.

  • Control de la seguretat física a la llar.

  • Administració del pressupost i ajustament de les despeses al pressupost familiar.

  • Adquisició d’horaris que facin possible ordenar activitats, tasques i descans.

  • Prevenció de malalties, ús responsable de medicaments, adquisició de mesures d’educació per a l’alimentació i la higiene.

  • Adequació del vestit.

  • Organització del temps lliure.

  • Establiment de normes bàsiques de convivència.

  • Foment de la corresponsabilitat en el sistema familiar que garanteixi una millor conciliació de la vida personal, familiar i laboral dels i les membres de la unitat de convivència.

  • Orientació en els tràmits necessaris per obtenir i mantenir actualitzada la documentació familiar i personal bàsica.