{@post_title}

Consultoria familiar

{@post_title}

Consultoria familiar

{@post_content}

És el servei on es fa un primer contacte per analitzar i definir amb la família el que necessita per millorar el seu benestar emocional, relacional, cognitiu i socioeducatiu, amb una atenció especial a les funcions parentals i marentals des d’una perspectiva de criança positiva i responsiva.

Permet definir quin serà el procés d’acompanyament i de suport més adient per a cada família atesa: un assessorament puntual sobre aspectes de criança, un procés terapèutic familiar, de parella o individual, o un acompanyament grupal (tallers psicoeducatius o terapèutics).

És un espai d’escolta i de comunicació per facilitar l’explicitació de la demanda de la família, de les seves necessitats i de les seves expectatives. Es reflexiona sobre les dificultats que tenen els i les seves membres i sobre els recursos i les capacitats de què disposen per superar-les.

Es construeix una relació de confiança des de la proximitat relacional i es treballen la motivació i la implicació de la família, parella o persona en el procés perquè les persones ateses s’apoderin i es facin responsables del seu itinerari de creixement relacional, emocional, cognitiu, social i educatiu.

 • {@objectius}
 • Crear un espai acollidor, proper, de confiança i de suport, en què la família pugui expressar les seves necessitats i demandes.
 • Fer un primer diagnòstic del funcionament familiar i de les seves necessitats relacionals, emocionals, socials i psicoeducatives.
 • Treballar la resiliència familiar per permetre a la família reconèixer les seves capacitats i els seus recursos emocionals, educatius i relacionals.
 • Ajudar les famílies a connectar amb les dificultats emocionals, relacionals i socioeducatives que poden afectar el creixement adequat dels fills i filles.
 • Construir amb la família un itinerari de suport terapèutic i/o socioeducatiu per atendre les seves necessitats
 • {@continguts}
 • Exercici de les funcions parentals/marentals.
 • La conjugalitat i la seva incidència en la parentalitat/marentalitat.
 • La dinàmica familiar i la seva incidència en els i les membres que la formen.
 • Gestió de la criança dels fills i filles per part dels pares i les mares, tant des del punt de vista dels criteris com de les maneres d’intervenir en la vida quotidiana.
 • Comprensió de les necessitats dels fills i filles en els diversos moments del seu desenvolupament evolutiu i actuar congruentment amb aquesta realitat.