SOAF – Sitges

Servei d’Orientació i Acompanyament a les Famílies

Data d’inici del servei: Setembre del 2017

Impulsat pel Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal del Garraf i l’ajuntament de Sitges.

Forma part de la xarxa de SOAF impulsada pel Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya a tot el territori català. Disposa d’un punt d’atenció a Sitges.

S’accedeix al servei per iniciativa pròpia o per derivació dels/de les professionals de la xarxa de serveis socials, educatius i sanitaris de l’ajuntament de Sitges.

Definició

Servei adreçat a les famílies, de caràcter universal, preventiu i de tractament, estructurat en tres eixos principals per millorar el benestar integral de les persones ateses: la intervenció relacional socioeducativa preventiva, el foment de les competències parentals/maternals i la parentalitat/marentalitat positiva, i la promoció de la comunitat com a factor d’integració i cohesió social.

bebe a braços del pare

Objectius

  • Oferir un espai d’orientació i informació familiar i, si escau, derivar
    les persones als programes propis o a altres serveis de la xarxa local.
  • Oferir atenció terapèutica a les famílies des d’una perspectiva sistèmica per treballar les dificultats emocionals i relacionals detectades.
  • Enfortir la parentalitat/marentalitat positiva i les funcions de cura,
    protecció i educació per incrementar les oportunitats de desenvolupament dels i les infants i els i les adolescents atesos/es.
  • Vincular les famílies als serveis i els recursos de la xarxa comunitària
    local.
  • Promoure esquemes de coordinació i corresponsabilització entre els serveis locals que incideixin en la inclusió i la participació de les
    famílies en la vida comunitària del barri o de la població i en la dinamització i conscienciació de la comunitat sobre temes relacionats amb la família.
aigua

Principis

  • Servei universal i preventiu.
  • Enfocament sistèmic, relacional, integral i comunitari.
  • Proximitat territorial, amb set punts d’atenció al territori, per facilitar
    l’accés al servei.
  • Flexibilitat horària per facilitar la vinculació al servei de les persones
    ateses.
  • Atenció a la identitat i la igualtat de gènere en el marc familiar o
    convivencial.
  • Implicació i motivació de les persones ateses perquè prenguin consciència dels recursos propis que poden posar en joc per afrontar i resoldre les seves dificultats emocionals, relacionals, educatives i
    d’inserció social.
  • Treball en xarxa entre els/les professionals i agents dels serveis socials, educatius, associatiu, lúdics, etc., del territori per optimitzar
    recursos i vetllar per la coherència i l’eficàcia de les accions empreses.
  • Gestió basada en la qualitat i la responsabilitat social.
mans agafant una planta

Serveis

  • D’acompanyament individual/familiar:
    • Orientació i consultoria.
    • Suport terapèutic relacional socioeducatiu, de parella o personal.

 

  • D’acompanyament grupal:
    • Tallers educatius reflexius per a pares i mares, per treballar les funcions parentals/marentals des de la perspectiva de la criança positiva.
    • Tallers educatius reflexius per a professionals, per aportar una comprensió sistèmica de les dinàmiques relacionals i emocionals que activen els nois i noies en el seu context d’atenció.

 

  • De dinamització comunitària:
    • Organització d’actes, debats, celebracions, etc., relacionats amb
      la parentalitat/marentalitat positiva.

Xarxa de serveis locals amb la qual es treballa

  • CDIAP
  • CSMIJ
  • CSMA
  • CAP
  • Centres educatius (escoles bressol, centres de primària i de secundària)
  • EBASP Sitges.
  • EAP
  • Centres oberts
  • SIAD
  • SIE
  • Hospital de dia
  • Etc.

Participació comunitària

  • Taula de Promoció d’Infància
  • Taula rodona amb EAP, CSMIJ, SIE i SIAD

Equip de professionals

  • 1 coordinador/a
  • 1 terapeuta familiar

      Suport de l’equip de direcció, supervisió i gestió d’EDUVIC · Famílies

Enllaç a la pàgina web de la Generalitat de Catalunya:

https://dretssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/families/SOAF/

Les entitats públiques que vulguin desplegar aquest servei al seu territori es poden adreçar a:

Javier Loyo Rivera
Director d’EDUVIC · Famílies
Javier.loyo@eduvic.coop
626 19 59 79