SOAF – Garraf

Servei d’Orientació i Acompanyament a les Famílies

Data d’inici del servei: Setembre del 2017

Impulsat pel Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Garraf per les poblacions de Olivella, Cubelles i Canyelles.

Forma part de la xarxa de SOAF impulsada pel Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya a tot el territori català. Disposa de tres punts d’atenció: Canyelles, Cubelles i Olivella.

S’accedeix al servei per iniciativa pròpia o per derivació dels/de les professionals de la xarxa de serveis socials, educatius i sanitaris de la comarca del Garraf.

Definició

Servei adreçat a les famílies, de caràcter universal, preventiu i de tractament, estructurat en tres eixos principals per millorar el benestar integral de les persones ateses: la intervenció relacional socioeducativa preventiva, el foment de les competències parentals/maternals i la parentalitat/marentalitat positiva, i la promoció de la comunitat com a factor d’integració i cohesió social.

bebe a braços del pare

Objectius

 • Oferir un espai d’orientació i informació familiar i, si escau, derivar
  les persones als programes propis o a altres serveis de la xarxa local.
 • Oferir atenció terapèutica a les famílies des d’una perspectiva sistèmica per treballar les dificultats emocionals i relacionals detectades.
 • Enfortir la parentalitat/marentalitat positiva i les funcions de cura,
  protecció i educació per incrementar les oportunitats de desenvolupament dels i les infants i els i les adolescents atesos/es.
 • Vincular les famílies als serveis i els recursos de la xarxa comunitària
  local.
 • Promoure esquemes de coordinació i corresponsabilització entre els serveis locals que incideixin en la inclusió i la participació de les
  famílies en la vida comunitària del barri o de la població i en la dinamització i conscienciació de la comunitat sobre temes relacionats amb la família.
aigua

Principis

 • Servei universal i preventiu.
 • Enfocament sistèmic, relacional, integral i comunitari.
 • Proximitat territorial, amb set punts d’atenció al territori, per facilitar
  l’accés al servei.
 • Flexibilitat horària per facilitar la vinculació al servei de les persones
  ateses.
 • Atenció a la identitat i la igualtat de gènere en el marc familiar o
  convivencial.
 • Implicació i motivació de les persones ateses perquè prenguin consciència dels recursos propis que poden posar en joc per afrontar i resoldre les seves dificultats emocionals, relacionals, educatives i
  d’inserció social.
 • Treball en xarxa entre els/les professionals i agents dels serveis socials, educatius, associatiu, lúdics, etc., del territori per optimitzar
  recursos i vetllar per la coherència i l’eficàcia de les accions empreses.
 • Gestió basada en la qualitat i la responsabilitat social.
mans agafant una planta

Serveis

 • D’acompanyament individual/familiar:
  • Orientació i consultoria.
  • Suport terapèutic relacional socioeducatiu, de parella o personal.

 

 • D’acompanyament grupal:
  • Tallers educatius reflexius per a pares i mares, per treballar les funcions parentals/marentals des de la perspectiva de la criança positiva.
  • Tallers educatius reflexius per a professionals, per aportar una comprensió sistèmica de les dinàmiques relacionals i emocionals que activen els nois i noies en el seu context d’atenció.

 

 • De dinamització comunitària:
  • Organització d’actes, debats, celebracions, etc., relacionats amb
   la parentalitat/marentalitat positiva.

Xarxa de serveis locals amb la qual es treballa

 • CDIAP
 • CSMIJ
 • CSMA
 • CAP
 • Centres educatius (escoles bressol, centres de primària i de secundària)
 • EBASP Cubelles, Canyelles i Olivella
 • EAP
 • Xarxa d’Acompanyament en el Municipi (XAM), Cubelles
 • Centres oberts
 • Centre Violeta de Cubelles
 • Consell Comarcal del Garraf
 • SIAD
 • SIE
 • Hospital de dia
 • Etc.

Participació comunitària

 • Taula de Promoció d’Infància
 • Taula rodona amb EAP, CSMIJ, SIE i SIAD

Equip de professionals

 • 1 coordinador/a
 • 1 terapeuta familiar

      Suport de l’equip de direcció, supervisió i gestió d’EDUVIC · Famílies

Enllaç a la pàgina web de la Generalitat de Catalunya:

https://dretssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/families/SOAF/

Les entitats públiques que vulguin desplegar aquest servei al seu territori es poden adreçar a:

Javier Loyo Rivera
Director d’EDUVIC · Famílies
Javier.loyo@eduvic.coop
626 19 59 79