SOAF – Esplugues

Servei d’Orientació i Acompanyament a les Famílies

Data d’inici del servei: Juliol del 2021

Impulsat pel Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat

S’inicia el juliol del 2021 la primera fase d’implantació del SOAF Esplugues, amb la posada en marxa dels programes d’orientació i d’atenció terapèutica, en combinació amb les actuacions del SATF Esplugues, servei d’atenció terapèutica a les famílies d’Esplugues de Llobregat (vegeu “SATF Esplugues de Llobregat”).

S’accedeix al servei per iniciativa pròpia o per derivació dels/de les professionals de la xarxa de serveis socials, educatius i sanitaris d’Esplugues de Llobregat.

Definició

Servei adreçat a les famílies, de caràcter universal, preventiu i de tractament, estructurat en tres eixos principals, per millorar el benestar integral de les persones ateses: la intervenció relacional socioeducativa preventiva, el foment de les competències parentals/marentals i la parentalitat/marentalitat positiva, i la promoció de la comunitat com a factor d’integració i cohesió social.

bebe a braços del pare

Objectius

 • Oferir a les famílies un espai d’orientació individual que permeti, si escau, derivar-les als programes propis o a altres serveis de la xarxa local per atendre les dificultats emocionals, relacionals i educatives i les necessitats derivades dels contextos de vulnerabilitat detectats.
 • Oferir atenció terapèutica a les famílies des d’una perspectiva sistèmica per treballar les dificultats emocionals i relacionals detectades.
 • Enfortir la parentalitat/marentalitat positiva i les funcions de cura, protecció i educació per incrementar les oportunitats de desenvolupament dels i les infants i els i les adolescents atesos/es.
 • Vincular les famílies als serveis i els recursos de la xarxa comunitària local.
 • Promoure esquemes de coordinació i corresponsabilització entre els serveis de la comunitat que incideixin en la inclusió i la participació de les famílies en la vida comunitària del barri o de la població i en la dinamització i conscienciació de la comunitat sobre temes relacionats amb la família.
aigua

Principis

 • Servei universal i preventiu.
 • Enfocament sistèmic, relacional, integral i comunitari.
 • Flexibilitat horària per facilitar la vinculació al servei de les persones ateses.
 • Atenció a la identitat i la igualtat de gènere en el marc familiar o convivencial.
 • Implicació i motivació de les persones ateses perquè prenguin consciència dels recursos propis que poden posar en joc per afrontar i resoldre les seves dificultats emocionals, relacionals, educatives i
  d’inserció social.
 • Treball en xarxa entre els/les professionals i els agents dels serveis socials, educatius, associatiu, lúdics, etc., del territori per optimitzar
  recursos i vetllar per la coherència i l’eficàcia de les accions empreses.
 • Gestió basada en la qualitat i la responsabilitat social.
mans agafant una planta

Serveis

 • D’acompanyament individual/familiar:
  • Orientació i consultoria familiar
  • Suport terapèutic relacional socioeducatiu, de parella o personal.
 • D’acompanyament grupal:
  • Tallers educatius reflexius per a pares i mares per treballar les funcions parentals/marentals des de la perspectiva de la criança positiva.
  • Tallers educatius reflexius per a professionals per aportar una comprensió sistèmica de les dinàmiques relacionals i emocionals que activen els nois i noies en el seu context d’atenció.
 • De dinamització comunitària:
  • Organització d’actes, debats, celebracions, etc., relacionats amb la parentalitat/marentalitat positiva.

Xarxa de serveis locals amb la qual es treballa

 • EAIA Baix Llobregat V
 • SIFE
 • CSMIJ
 • CSMA
 • CDIAP
 • Centres educatius i instituts

Participació comunitària

 • Taula d’Infància i Adolescència