SIS – Programa àncora

Servei d’intervenció socioeducativa amb famílies amb infants de 0 a 6 anys

Data d’inici del servei: Setembre del 2020

Impulsat per l’Ajuntament del Prat de Llobregat

Programa desenvolupat en el marc dels serveis d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents en situació de risc i les seves famílies (Model SIS), de la cartera de serveis del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya.

S’accedeix al servei per derivació dels/de les tècnics/tècniques dels serveis socials del Prat de Llobregat.

Definició

És un programa de caràcter preventiu, adreçat a famílies amb fills i filles fins a 6 anys en situació de risc greu, lleu o moderat.

El programa cerca l’apoderament de les figures parentals/marentals per a la criança positiva dels seus fills i filles, incidint en la creació d’hàbits saludables des del moment de la gestació i en l’establiment de vincles saludables entre els i les membres de la família.

nen abraçant un peluix

Objectius

 • Millorar les competències parentals/marentals.
 • Desenvolupar factors de protecció envers els i les infants.
 • Millorar les relacions socials amb la comunitat i augmentar el benestar integral dels i les infants amb un acompanyament familiar en les diverses esferes de la seva vida.
aigua de mar

Principis

 • Personalització de la intervenció, adaptant les actuacions a les necessitats i el perfil de cada família.
 • Acompanyament en la paternitat/marentalitat mitjançant el treball amb els pares i mares des del moment de la gestació.
 • Treball de suport i d’acompanyament al domicili, des d’un acompanyament actiu i participatiu.
 • Vinculació amb els recursos de l’entorn, amb accions d’acompanyament per promoure la socialització de l’infant en espais normalitzats i no segregats.
ma mullant planta

Serveis

 • D’acompanyament individual/familiar:
  • Acompanyament en la gestació i el postpart.
  • Acompanyament en l’embaràs no desitjat, no planificat o sense suport social.
  • Acompanyament personalitzat en la criança d’infants de 0 a 6 anys, per promoure una parentalitat i una marentalitat positives i responsives en el nucli familiar.
  • Suport i acompanyament dins del domicili.
  • Suport terapèutic a famílies, parelles i individual.
  • Vinculació a recursos i serveis de l’entorn.
  • Cercles masculins des d’una paternitat/marentalitat positiva i responsiva.
 • D’acompanyament grupal:
  • Grups de suport a la maternitat per a mares gestants.
  • Grup d’acompanyament de l’embaràs en parella i criança.
  • Tallers de criança positiva per a pares i mares amb infants de 0 a 6 anys.

Xarxa de serveis locals amb la qual es treballa

 • SBAS: EBAS Marina, EBAS Centre, EBAS Sant Cosme i EBAS Ribera Baixa
 • EAIA Baix Llobregat VI
 • SIS Ruta (Associació Saó Prat)
 • SIS Passarel·la (Suara)
 • Associació SAO Prat
 • CDIAP
 • CSMIJ
 • CSMA
 • CAS
 • SIAD
 • SOAF
 • Escola bressol La Blaveta
 • Escola bressol El Cabusset
 • Escola bressol Sol Solet
 • Escola bressol La Granota
 • Centres d’educació infantil i de primària