SDR Esplugues

Servei socioeducatiu i de Detecció de situacions de Risc

Data d’inici del servei: Maig del 2021

Impulsat per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat

Servei que es fonamenta en un treball de detecció de les necessitats, les inquietuds i les potencialitats dels/les infants i dels/les joves per estructurar el disseny, l’execució i l’avaluació d’un pla d’intervenció.

Definició

El servei vol ser un mitjà per aproximar-se a la ciutadania i a les necessitats dels/les infants i adolescents d’Esplugues de Llobregat, en particular del barri de Can Vidalet. L’objectiu és detectar-ne les mancances i facilitar la vinculació dels i les menors, sobretot si estan en situació o risc d’exclusió, amb la xarxa de serveis de què disposa el municipi.

grup adolescents

Objectius

 • Afavorir el coneixement i la detecció de la problemàtica específica que presenten els i les menors del territori, sobretot els/les que tenen una presència activa al carrer: les necessitats i problemàtiques socials, formatives, de lleure, relacionals, etc., i les interrelacions que estableixen entre ells i elles i amb el conjunt de l’espai urbà.
 • Potenciar la seva vinculació amb els serveis socials bàsics, donant suport a l’equip bàsic de serveis socials, i amb els recursos que formen part de la xarxa social i educativa de la ciutat.
 • Identificar els espais públics que són punts de trobada o d’activitat de grups de menors.
 • Identificar els espais públics en què es produeixen situacions conflictives de manera reiterada i continuada en el temps.
 • Prioritzar i implementar, d’acord amb el Servei de Drets Socials, accions preventives en el treball amb menors.
efecte circular a l'aigua al caure una gota

Principis

 • Flexibilitat per adaptar el servei a les necessitats i les demandes dels equips de serveis socials i de les persones ateses.
 • Treball en xarxa entre els/les professionals implicats/des per assegurar una intervenció coherent i coordinada durant el procés terapèutic socioeducatiu.
 • Proximitat territorial per facilitar tant com sigui possible l’accessibilitat de les persones usuàries al servei.
 • Proximitat relacional per afavorir un clima relacional que faciliti els processos de reflexió, la comprensió i el treball de les dificultats de les persones ateses.
 • Perspectiva de gènere, des de la qual es treballen les relacions de poder per raons de gènere establertes entre els i les membres de la família i les implicacions que tenen en el funcionament familiar.
 • Implicació i motivació de les persones ateses perquè prenguin consciència dels recursos propis que poden activar per afrontar i resoldre les dificultats.
 • Desplegament de processos d’avaluació, tant amb infants i adolescents com amb els serveis derivants, per reajustar i millorar el servei.
 • Gestió basada en la qualitat i la responsabilitat social.
mans plantant una planta

Serveis

 • D’acompanyament individual/familiar:
  • Detecció i motivació per entrar en contacte amb els/les infants i els/les adolescents i treballar la seva participació en el servei.
  • Orientació inicial per crear la vinculació al servei, construir el diagnòstic ecològic de la situació dels i les joves i definir el Pla d’intervenció a portar a terme.
  • Seguiment socioeducatiu individualitzat per oferir una atenció a mida i dur a terme les actuacions recollides al Pla d’intervenció per assolir els objectius i els resultats acordats.
  • Orientació i assessorament familiar per treballar amb el pares i mares com a figures significatives centrals en l’educació dels fills i filles i oferir el suport que puguin necessitar.
 • D’acompanyament grupal:
  • Taller educatiu reflexiu per a pares i mares, per sumar experiències i compartir el que implica la criança dels fills i filles des d’una perspectiva positiva.

Xarxa de serveis locals amb la qual es treballa

 • Serveis socials
 • Xarxa local educativa, de lleure, etc.