SATF Sant Fruitós del Bages

Servei d’Acompanyament Terapèutic socioeducatiu a les Famílies

Data d’inici del servei: Març 2021

Impulsat per l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages

Servei impulsat per l’ajuntament per oferir acompanyament i orientació terapèutica a les famílies del municipi i suport als i les professionals de serveis socials.

Per facilitar l’accés al servei, l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages subvenciona una part del cost de les visites.

S’accedeix al servei per iniciativa pròpia o per derivació dels/de les professionals de serveis socials de Sant Fruitós del Bages.

Definició

Servei destinat a oferir acompanyament de caire terapèutic socioeducatiu a famílies, parelles i persones que presenten dificultats relacionals,
emocionals i educatives que afecten el creixement integral dels i les membres que composen la família, en especial dels i les infants i adolescents.

pare conversant amb una dona

Objectius

 • Potenciar dinàmiques relacionals saludables en les famílies.
 • Capacitar els pares i les mares en l’exercici de les funcions parentals/marentals des de la perspectiva de criança positiva i responsiva.
 • Prevenir situacions de negligència i maltractaments.
 • Sanejar les relacions de parella que afecten el funcionament parental/marental.
 • Reforçar les xarxes de suport familiar, social i comunitari per mantenir o reforçar la seva vinculació amb l’entorn sociofamiliar i
  comunitari.
 • Donar suport a la feina que es fa des dels serveis socials.
efecte circular de l'aigua

Principis

 • Acció tant preventiva com de tractament per atendre situacions relacionals que afecten l’estabilitat emocional dels i les infants (situacions de risc).
 • Flexibilitat per adaptar el servei a les necessitats i les demandes dels equips de serveis socials i de les persones ateses.
 • Treball en xarxa entre els/les professionals implicats/des per assegurar una intervenció coherent i coordinada durant el procés terapèutic i socioeducatiu.
 • Proximitat territorial per facilitar tant com sigui possible l’accessibilitat de les persones usuàries al servei.
 • Proximitat relacional per afavorir un clima relacional que faciliti els
  processos de reflexió, la comprensió i el treball de les dificultats de les persones ateses.
 • Perspectiva de gènere, des de la qual es treballen les relacions de poder per raons de gènere establertes entre els i les membres de la família i les implicacions que tenen en el funcionament familiar.
 • Implicació i motivació de les persones ateses perquè prenguin consciència dels recursos propis que poden activar per afrontar i resoldre les dificultats.
 • Desplegament de processos d’avaluació, tant amb les famílies com amb els EBAS, per reajustar i millorar el servei.
 • Gestió basada en la qualitat i la responsabilitat social.
mans mostrant una planta

Serveis

 • D’acompanyament individual/familiar:
  • Consultoria.
  • Suport terapèutic relacional socioeducatiu, de parella o personal.

Xarxa de serveis locals amb la qual es treballa

 • Serveis socials