SATF Esplugues

Servei d’Acompanyament Terapèutic socioeducatiu a les Famílies

Data d’inici del servei: 2017

Impulsat per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat

Servei que reforça i complementa la feina dels serveis socials del municipi. L’atenció a les famílies es fa a partir de l’encàrrec del/de la professional referent de serveis socials. Les seves actuacions s’emmarquen en els models SIS i s’alineen amb els eixos vertebradors del SOAF.

S’accedeix al servei per derivació dels/de les professionals dels serveis socials d’Esplugues de Llobregat.

Definició

Servei destinat a oferir acompanyament de caire terapèutic socioeducatiu a famílies amb infants i adolescents que es troben en situació de vulnerabilitat i risc social per raó de dificultats relacionals, emocionals i socioeducatives que afecten el seu creixement integral. L’atenció es fa de manera individualitzada o grupal.

pare conversant amb una dona

Objectius

 • Potenciar dinàmiques relacionals saludables en les famílies.
 • Capacitar els pares i les mares en l’exercici de les funcions parentals.
 • Prevenir situacions de negligència i maltractaments.
 • Sanejar les relacions de parella que afecten el funcionament parental.
 • Reforçar les xarxes de suport familiar, social i comunitari per mantenir o reforçar la seva vinculació amb l’entorn sociofamiliar i
  comunitari.
 • Donar suport a la feina que es fa des dels EBASP.
efecte circular de l'aigua

Principis

 • Acció tant preventiva com de tractament per atendre situacions relacionals que afecten l’estabilitat emocional dels i les infants (situacions de risc).
 • Flexibilitat per adaptar el servei a les necessitats i les demandes dels equips de serveis socials i de les persones ateses.
 • Treball en xarxa entre els/les professionals implicats/des per assegurar una intervenció coherent i coordinada durant el procés terapèutic i socioeducatiu.
 • Proximitat territorial per facilitar tant com sigui possible l’accessibilitat de les persones usuàries al servei.
 • Proximitat relacional per afavorir un clima relacional que faciliti els
  processos de reflexió, la comprensió i el treball de les dificultats de les persones ateses.
 • Perspectiva de gènere, des de la qual es treballen les relacions de poder per raons de gènere establertes entre els i les membres de la família i les implicacions que tenen en el funcionament familiar.
 • Implicació i motivació de les persones ateses perquè prenguin consciència dels recursos propis que poden activar per afrontar i resoldre les dificultats.
 • Desplegament del servei tenint en compte el model de teràpia sistèmic socioeducatiu i els criteris establerts pel Model SIS en el treball amb famílies.
 • Desplegament de processos d’avaluació, tant amb les famílies com amb els EBASP, per reajustar i millorar el servei.
 • Gestió basada en la qualitat i la responsabilitat social.
mans mostrant una planta

Serveis

 • D’acompanyament individual/familiar:
  • Orientació i consultoria.
  • Suport terapèutic relacional socioeducatiu, de parella o personal.
 • D’acompanyament grupal:
  • Tallers terapèutics per a pares i mares i tutors/es.
  • Tallers educatius per a pares i mares i tutors/es.

Xarxa de serveis locals amb la qual es treballa

 • EAIA Baix Llobregat V
 • SIFE
 • CSMIJ
 • CSMA
 • CDIAP
 • Centres educatius