Models de treball

Qualitat en la gestió

Les persones treballadores d’EDUVIC · Famílies assumim els compromisos vinculats a la qualitat i la responsabilitat social, comprometent-nos a integrar de forma voluntària els criteris de les mateixes en la nostra política d’empresa i en la nostra pràctica diària.

Així doncs els membres d’EDUVIC · Famílies ens comprometem a:

  • Avaluar i seleccionar empreses proveïdores i subcontractades que compleixin els requeriments de la qualitat i responsabilitat social que desenvolupin polítiques mediambientals, que estiguin certificats i certificades, que apliquin els requeriments de seguretat i salut en el treball…
  • Desenvolupar activitats de formació per tal que totes les persones que formem d’EDUVIC · Famílies coneguem, participem i apliquem el sistema d’assegurament de la qualitat i la gestió ambiental implantat, prenguem part en els temes de responsabilitat social, de seguretat i salut.
  • Contribuir amb bones pràctiques professionals i organitzatives, des de l’Espai de Reflexió Ètica (ERE), a partir de l’anàlisi de qüestions de caràcter ètic, vetllant per la defensa dels drets tant dels i les infants/adolescents i les seves famílies ateses en els serveis de l’entitat, com dels i les professionals que en ells mateixos hi treballen.
  • Des de la perspectiva de l’economia feminista, que hem incorporat com a part de la nostra història com a cooperativa, seguir vetllant per la igualtat d’oportunitats entre les persones, independentment del seu gènere i sexe, en tots els àmbits de la nostra actuació.
  • Promoure la utilització d’un llenguatge inclusiu no sexista en totes les comunicacions.