Models de treball

La perspectiva de gènere

“El problema del gènere és que prescriu com hem de ser, en lloc de reconèixer qui som.”

Chimamanda Ngozi Adichie

Els desequilibris i les desigualtats detectades entre homes i dones a la societat tenen el seu reflex en l’àmbit familiar i sovint són la font, principal o secundària, de determinades dificultats relacionals, conflictes de convivència, situacions d’exclusió social o vulnerabilitat i de violència. Atès que la perspectiva de gènere és un aspecte transversal, present en el funcionament familiar en els diferents contextos en els quals es desenvolupa, aquesta perspectiva té un paper prominent en els serveis que gestiona EDUVIC · Famílies. Totes les activitats que hi són previstes disposen, tant pel que fa al contingut com a la metodologia, d’eines i estratègies d’intervenció específiques per prevenir, detectar o tractar desequilibris i desigualtat vinculats amb el gènere, en tots els àmbits: familiar, individual, grupal i comunitari.

Aquesta tasca es concreta:

  • En la detecció i la derivació de famílies i persones a serveis especialitzats, si escau.
  • En els tallers educatius i terapèutics, s’aborden aspectes com la sensibilització envers la igualtat de gènere i d’oportunitats, els micromasclismes, l’ús del llenguatge no sexista, el bon tracte, etc.
  • En els espais terapèutics, s’analitzen les relacions de poder que poden estar instaurades per raons de gènere i la implicació que tenen en el funcionament familiar i de parella, i s’acompanya les persones en els processos de canvi necessaris per assolir un equilibri relacional saludable, lliure de desigualtats vinculades amb el gènere.